Dear proposed customer - member,

To whom this may concern.

If you’re serious about marketing your business online you need a professionally optimised & most importantly “Verify Your” Google + My Business / Maps Listing Account 

You can literally put your business “On The Map” and in front of thousands of potential customers, locally and International that are searching for your services or products online

Hello, I’m Michael I’m the drive behind the South Africa Golf Club/Course Google map marker project.

After several months of analysis in this sector (Golfing in South Africa) What I've learnt, is that there is a lack of current information, there are many listing websites, but they are stagnant, no way for the list tee to update their info, so these lists become outdated. The follow listing sites, www.sagolfdirectory.co.za and www.golfpages.co.za are no longer working or have been dissolved, as well as the South African golf tourist association (SAGTA)

There isn’t a single listing platform in South Africa that represent the Golfing Ind well and that includes SAGA (the South African golf association)

It is time that the industry takes care of itself, by adopting an association environment that has the will of its members to assure its longevity, unlike listing companies that come and go. This move forward, will enhance the overall presentation of the Golfing industry locally and international

There is no point in starting an association without the will of the businesses involved, hence golfingsa is bringing the Google Map Marker project to you, to get consent to update and manager Google my business accounts, an account which allows you to update your Google map marker, 90% of these account have not been claimed, lets act now and work together to reform this situation

Let’s start by introducing our Google map marker project. To explain this to you we begin with a Question, what’s the problem with the South African Golf Club/Course Google map markers!

Before we start with our review of the problems, we must also thank Google maps for the initial placement at no cost to you! It is up to you now.

 1. Most Google My Business Accounts aren’t Claimed
 2. Other map markers on your business space, i.e.  One of the Eastern Cape courses, has a wimpy bar on one of its fairways.
 3. Map marker Info, Physical address numbers and other vital information missing
 4. Markers in the wrong place, not at the point of your business (club House) or property entry
 5. The wrong type of markers, where another type of marker is used for the golfing industry
 6. Wrong map marker depth, markers are placed at different depths, so as you zoom out, different markers appear, meaning that all golf course markers will be at the same level
 7. Missing map markers, could be a New business

Let golfingsa, take over this task for you. We have taken the initiative to bring this to your attention; it is up to you to act, on our proposal to reform this situation.

For a physical look at the problem, click your province picture, there are 5 example courses per province, once the Google map is open, by clicking on your course name, you see examples and retrieve further information.

Depending on the response, we hope to start a new association called the South African golf course information association. With this in mind, the only objective of this association will be to help you keep information current on your Google My Business Accounts.

Thank you

Michael O’Connor

Geagte voorgestelde kliënt - lid.

Aan wie dit mag gaan.

As jy ernstig is om jou besigheid aanlyn te bemark, benodig jy 'n professioneel geoptimaliseerde en belangrikste "Geverifieer Jou" Google + My Besigheid / Kaartlyslys Rekening

Jy kan letterlik u besigheid "Op die Kaart Sit" en voor duisende potensiële kliënte, Plasslik en Internasionaal wat op soek is na u dienste of produkte aanlyn

Hallo, ek is Michael Ek is die ry agter die Suid-Afrikaanse Gholfklub / Baan Google-kaartmerkerprojek.

Na 'n paar maande se analise in hierdie sektor (Golfing in Suid-Afrika), wat ek geleer het, is dat daar 'n gebrek aan huidige inligting is. Daar is talle noteringswebwerwe, maar hulle is stagnant, geen manier om die lys Info te verander nie, so hierdie lyste word verouderd. Die volgende noteringswebwerwe, www.sagolfdirectory.co.za en www.golfpages.co.za, werk nie meer of is ontbind nie, sowel as die Suid-Afrikaanse gholf toeristevereniging (SAGTA)

Daar is nie 'n enkele noteringsplatform in Suid-Afrika wat die Golfbedryf goed verteenwoordig nie en dit sluit in SAGA (die Suid-Afrikaanse gholfvereniging)

Dit is tyd dat die bedryf vir homself sorg, deur die aanneming van 'n assosiasie omgewing wat die wil van sy lede het om sy lang lewe te verseker, in teenstelling met die lys van maatskappye wat kom en gaan. Hierdie stap vorentoe sal die algehele aanbieding van die gholfbedryf plaaslik en internasionaal verbeter

Daar is geen punt om 'n assosiasie te begin sonder die wil van die betrokke besighede nie. Gevolglik gee golfingsa die Google Map Marker-projek aan jou om toestemming te gee om Google my besigheidsrekeninge op te dateer en te bestuur.

Dit is 'n rekening waarmee jy jou Google-kaart kan opdateer. Nasiener, 90% van hierdie rekening is nie geëis nie. Ons kan nou optree en saamwerk om hierdie situasie te hervorm

Kom ons begin met die bekendstelling van ons Google-kaartmerkerprojek. Om dit vir u te verduidelik, begin ons met 'n vraag, wat is die probleem met die Suid-Afrikaanse Gholfklub / Baan Google-kaartaanwysers!

Voordat ons begin met ons oorsig van die probleme, moet ons ook Google Maps vir die aanvanklike plasing bedank, sonder enige koste! Dit is nou aan jou.

 1. Die meeste Google My Besigheid-rekeninge word nie geëis nie
 2. Ander kaartaanwysers op u besigheidsplek, dws Een van die Oos-Kaapse Bane, het 'n wimpy bar op een van sy spore.
 3. Kaartmerker Inligting, fisiese adresnommers en ander belangrike inligting ontbreek
 4. Merkers op die verkeerde plek, nie op die punt van jou besigheid (klubhuis) of eiendominskrywing nie
 5. Die verkeerde tipe merkers, waar 'n ander tipe merker gebruik word vir die gholfbedryf
 6. Verkeerde kaartmerkerdiepte, Merkers word op verskillende dieptes geplaas. Sodra u uitkies, verskyn verskillende merkers wat beteken dat alle gholfbaan merkers op dieselfde vlak sal wees.
 7. Ontbrekende kaart merkers, kan 'n nuwe besigheid wees

Laat golfingsa, neem hierdie taak vir jou oor. Ons het die inisiatief geneem om dit onder u aandag te bring; Dit is jou taak om op te tree op ons voorstel om hierdie situasie te hervorm.

Vir 'n fisiese oorsig van die probleem, klik op jou provinsie foto, daar is 5 voorbeeld Bane per provinsie, sodra die Google-kaart oop is, kliek op jou gholfbaan naam, sien voorbeelde en kry verdere inligting.

Afhangende van die reaksie, hoop ons om 'n nuwe vereniging te begin wat die Suid-Afrikaanse gholfbaaninligtingsvereniging genoem word. Met hierdie in gedagte sal die enigste doelstelling van hierdie vereniging wees om u te help om inligting op u Google My Besigheidsrekeninge te hou.

Dankie

Michael O'Connor